Home » Statut
image

O nas

Fundacja pod nazwą MIŚ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu.
Siedzibą fundacji jest miasto Poznań. Fundacja może zakładać oddziały w innych miastach.

Otwórz statut Fundacji Miś w PDF lub przeczytaj go poniżej:

STATUT
FUNDACJI MIŚ
Postanowienia ogólne
(tekst jednolity
z dnia 16.02.2017 r. )

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Miś zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Sajdę w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Piekary 6/25, w dniu 16. 12. 2015 r. repertorium nr A 18352/2015, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań Fundacja może zakładać oddziały w innych miastach.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:
1. Pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami;
2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie diagnostyki, terapii, wspierania rozwoju oraz edukacji włączającej i integracji;
3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju;
4. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i organizacyjnej dla rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju;
5. Wspieranie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz edukacji włączającej;
6. Wspieranie działań w dziedzinie sportu i rekreacji
7. Działalność wspierająca społeczną integrację osób starszych, dzieci, dzieci niepełnosprawnych.
8. Wspieranie inicjatyw i działalności instytucji kultury.
9. Przygotowywanie specjalistów do pracy z dziećmi i ich rodzinami;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie Ośrodków Diagnostyczno – Terapeutycznych dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Niepełnosprawnościami;
2. Prowadzenie przedszkoli i szkół;
3. Prowadzenie różnych form opieki, terapii i kształcenia o charakterze specjalistycznym, integracyjnym i włączającym dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami;
4. Pomoc i opiekę dla rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami;
5. Kształcenie i doskonalenie fachowej kadry do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju;
6. Prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, propagatorskiej i naukowej obszarze zdrowia, terapii i edukacji;
7. Organizowanie pobytu na turnusach i obozach rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin;
8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia, rozwoju i terapii dzieci;
9. Organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju;
10. Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i za granicą.
11. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o zaburzeniach spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi.
12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów zgodnych z celami Fundacji.
13. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
15. Współpracę z innymi fundacjami, Wyższymi Uczelniami w zakresie celów działania Fundacji.

§ 8

1. Ponad to Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalności charytatywnej.
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
• ochrony i promocji zdrowia,
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
• działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów z majątku Fundacji.
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;
5. dotacji celowych na realizację określonych zadań;
6. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
7. odsetek bankowych;
8. innych dochodów prawnie dopuszczalnych,
9. wpływów z innych źródeł przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11

1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

§ 12

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej ½ (połowy) członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż sześciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej ½ (połowy) członków.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną) lub z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mają zapewnioną możliwość oddania głosu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Prezes Fundacji może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji jednoosobowo jednakże z wyłączeniem spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Rade Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

FUNDACJA MIŚ

ADRES SIEDZIBY

ul. Prądzyńskiego 53

61-527 Poznań

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 531260005

www.fundacja-mis.pl
smalinowska0512@gmail.com

image