Home » Misja i cele
image

O nas

Fundacja pod nazwą MIŚ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu.
Siedzibą fundacji jest miasto Poznań. Fundacja może zakładać oddziały w innych miastach.

Celami Fundacji są:
1. Pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami;
2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie diagnostyki, terapii, wspierania rozwoju oraz edukacji włączającej i integracji;
3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju;
4. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i organizacyjnej dla rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju;
5. Wspieranie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz edukacji włączającej;
6. Przygotowywanie specjalistów do pracy z dziećmi i ich rodzinami;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie Ośrodków Diagnostyczno – Terapeutycznych dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Niepełnosprawnościami;
2. Prowadzenie przedszkoli i szkół;
3. Prowadzenie różnych form opieki, terapii i kształcenia o charakterze specjalistycznym, integracyjnym i włączającym dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami;
4. Pomoc i opiekę dla rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami;
5. Kształcenie i doskonalenie fachowej kadry do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju;
6. Prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, propagatorskiej i naukowej obszarze zdrowia, terapii i edukacji;
7. Organizowanie pobytu na turnusach i obozach rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin;
8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia, rozwoju i terapii dzieci;
9. Organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju;
10. Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i za granicą.
11. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o zaburzeniach spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi.
12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów zgodnych z celami Fundacji.
13. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

FUNDACJA MIŚ

ADRES SIEDZIBY

ul. Prądzyńskiego 53

61-527 Poznań

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 531260005

www.fundacja-mis.pl
smalinowska0512@gmail.com

image